Certificering
en Kwaliteitsnormen


VCA een veelzijdig en compleet programma

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Kijk voor meer informatie op: www.vca.nl

Leerbedrijf om te investeren in de toekomst


Fundeon

Opleiden is investeren in de toekomst. Jongeren die van de middelbare school afkomen krijgen de kans om zich bij ons verder te ontplooien. Je gaat 1 dag in de week naar school, waar met name aandacht aan de theorie wordt gegeven. De overige 4 dagen wordt je binnen het bedrijf onder begeleiding van een leermeester, maken we een vakbekwaam straatmaker van je. Voor de opleiding werken we samen met Fundeon. Uiteindelijk wordt de opleiding beloond met een mbo diploma. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) bepaalt dat het regionaal opleidingencentrum (ROC) verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het praktijkgedeelte van de opleiding van deelnemers, ook wel de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Als leerbedrijf bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding binnen uw bedrijf of organisatie. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. De leermeester geeft uitvoering aan de praktijkopleiding binnen het leerbedrijf. Onder zijn begeleiding worden deelnemers opgeleid. Fundeon heeft binnen de WEB de wettelijke taak bedrijven als leerbedrijven te erkennen en te begeleiden. De overheid wil zo de kwaliteit van de opleidingen in het beroepsonderwijs waarborgen en waar mogelijk verbeteren. 

Aequor

Opleiden is investeren in de toekomst. Jongens die van de middelbare school afkomen krijgen de kans om zich bij ons verder te ontplooien. Je gaat 1 dag in de week naar school, waar met name aandacht aan de theorie wordt gegeven. De overige 4 dagen wordt je binnen het bedrijf onder begeleiding van een leermeester, maken we een vakbekwaam straatmaker van je. Voor de opleiding werken we samen met o.a. Aequor. Uiteindelijk wordt de opleiding beloond met een mbo diploma. Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor deze ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan, heeft alleen zin als een deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een geschoolde praktijkopleider. Dat kan niet in elk bedrijf. 

Sinds 1 augustus 1997 moeten leerbedrijven een erkenning hebben. Dat is voor de kenniscentra bedrijfsleven beroepsonderwijs een instrument om de kwaliteit van het praktijkleren te bewaken. Aequor heeft de verantwoordelijkheid voor haar werkveld voedsel en leefomgeving. De criteria voor leerbedrijven zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Aequor inventariseert de beschikbare (erkende) bedrijven voor het praktijkleren. Bedrijfsadviseurs van Aequor spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan bij bedrijven langs voor erkenning en advisering. Zij noteren de gegevens van bedrijven die als erkend leerbedrijf geregistreerd willen worden met een speciaal ontwikkeld computerprogramma. 


SEB voor kwaliteitseisen en vakbekwaamheid

Al bedrijf zijn wij SEB erkend. Dit houdt in dat wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en vakbewaamheden. De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden tean aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf. De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat 'Erkend bestratingsbedrijf' moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse inspecties, uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs. 


Kwaliteitsnormen
en verplichtingen

Blijvende verplichtingen

Anders dan bij de vestigingswetgeving gelden voor de ondernemer, na het verkrijgen van zijn erkenning, blijvende verplichtingen. Het zich niet houden aan die verplichtingen leidt tot sancties en uiteindelijk tot het intrekken van de erkenning.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • het blijven voldoen aan de toelatingsvoorwaarden;
  • bestratingswerkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen,
    behoudens ingeval door een opdrachtgever schriftelijk een afwijkende opdracht wordt verstrekt;
  • het nakomen van de uit het VGM-beleidsplan i.c. het'-jaarplan voortvloeiende verplichtingen;
  • zich te onderwerpen aan controles en onderzoeken door of vanwege de SEB.
    ​​​​​​​

Kwaliteitsnormen

Ten behoeve van de Erkenningsregeling zijn kwaliteitsnormen ontwikkeld. Deze normen kunnen dienen als basis voor een algemeen geldende beoordelingsrichtlijnen'en worden opgenomen in standaardbestekken (RAW-systematiek). Tevens'dienen deze normen'als vertrekpunt voor certificering, ingevolge de Erkenningsregeling. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om van de SEB een geaccrediteerde instelling te maken, met de bevoegdheid tot het afgeven van certificaten. Het deelnemend bedrijf dient voor de uitvoering van bestratingswerkzaamheden de kwaliteitsnormen ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.